فران - رزین های صنایع غذایی و میکروالکتریک

رزین های صنایع غذایی و میکروالکتریک

رزین های صنایع غذایی و میکروالکتریک:


رزین های صنایع غذایی:
 

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA98 Cl Resin

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA58 Cl Resin

رزین صنایع غذایی DUOLITE™ A568

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA40 Cl


رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA54

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA51

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA55

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA42 C1

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA53

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPC14 Na

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPX68

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPC11 Na

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPX66

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA90 Cl

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPX62 Resin

رزین صنایع غذایی DOEX 88

رزین صنایع غذایی DOEX 88 MB

رزین صنایع غذایی DOEX 88 H

رزین صنایع غذایی DOEX 88 MB H

رزین صنایع غذایی DOWEX™ MONOSPHERE™ 88 H

رزین صنایع غذایی DOWEX™ MONOSPHERE™ 88

رزین صنایع غذایی DOWEX™ MONOSPHERE™ 77

رزین صنایع غذایی DOWEX™ OPTIPORE™ SD-2 Adsorbent

رزین صنایع غذایی AMBERLITE™ FPA900UPS Cl Ion Exchange Resin

رزین صنایع غذایی DOWEX™ MONOSPHERE™ 66

رزین صنایع غذایی DOWEX™ 66

 

رزین های میکروالکترونیک:

رزین میکروالکترونیک AMBERJET™ UP1400

رزین میکروالکترونیک AMBERJET™ UP4000

رزین میکروالکترونیک AMBERJET™ UP6040

رزین میکروالکترونیک AMBERJET™ UP6150

رزین میکروالکترونیک DOWEX™ MONOSPHERE™ MR-450 UPW

رزین میکروالکترونیک DOWEX™ MONOSPHERE™ MR-3 UPW

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر