فران - رزین های صنایع معدن و مواد رسوبی

رزین های صنایع معدن و مواد رسوبی

رزین های صنایع معدنی

رزین های صنایع معدنی:

رزین صنایع معدنی AMBERSEP™ 4400 HCO3

رزین صنایع معدنی AMBERSEP® 400 SO4

رزین صنایع معدنی AMBERSEP™ 940 U Resin

رزین صنایع معدنی DOW AMBERSEP™ 920U SO4 Resin

رزین صنایع معدنی XZ-91419.00 Developmental Anion Resin

رزین صنایع معدنی DOWEX 21K XLT

رزین صنایع معدنی DOWEX™ RPU

رزین صنایع معدنی XUS 43578.00

رزین های صنایع رسوب کننده:

رزین صنایع رسوبی DOWEX™ HCR-S/SHigh Capacity Cation Exchange Resin

رزین صنایع رسوبی IMAC™ HP333
 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر