فران - تحویل قطعی پکیج اولترافیلتراسیون UF

تحویل قطعی پکیج اولترافیلتراسیون UF

محموله دو پکیج UF مخصوص پیش تصفیه آب دریا، کاملاً اتوماتیک  و با مشخصات زیر تحویل کارفرما گردید و نصب و راه اندازی آن با موفقیت به اتمام رسید.

تحویل پکیج UF

تحویل پکیج UF

Performance:

Net product flow rate:                      301.5 M3/h

Feed flow:                                      321 M3/h

Concentrate flow:                            17 M3/h

Recovery:                                       90-95%

Design temperature:                        15-35oc

Control:

PLC:                                               Siemens, Series S7-200

Power supply:                                  24 VDC

Location:                                         Mounted in the control cabinet

Mimic diagram                                   C/W- light symbolizing SWUF step positions

 بخش‌های دیگر