فران - صنایع نفت، گاز و انرژی

صنایع نفت، گاز و انرژی

صنایع نفت، گاز و انرژی

صنایع نفت، گاز و انرژی

 

رزین های صنایع نفت و گاز:

DOWEX G-25 (H) (رزين كاتيوني اسيدي قوي براي كاربرد كاتاليست و نمك زدايي)

اين رزين منحصراً براي كاربردهاي فرايندهاي شيميايي طراحي شده است كه نياز به مقاومت بالا، زبري و مقاومت در برابر اكسيد شوندگي دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین نفت و گاز DOEX G-25 H

 

رزین های صنایع تولید انرژی :

AMBERJET 4200 Resin (رزين براي كاربرد تصفيه آب صنعتي)

اين رزين آنيوني پايه قوي تيپ اول براي مصارف عمومي نمكزدايي طراحي شده است. استفاده همزمان اين رزين با رزينهاي كاتيوني AMBERJET 1000 يا DOWEX MARATHON ™ C در بسترهاي مختلط راندمان خوبي در يونزدايي خواهد داشت.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 4200 Resin

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN78 Resin

 

AMBERLITE IRN97 H Resin (رزين كاتيوني اسيدي قوي براي مصارف هستهاي و نيروگاهي)

اين رزين براي بالاترين استاندارد خلوص در مصارف هستهاي طراحي شده است كه حاوي حداقل 99 درصد هيدروژن در تبادل يون ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN97 H Resin

 

AMBERLITE IRN 150 Resin (رزين بستر مختلط براي مصارف هستهاي)

اين رزين براي استفاده در بسترهاي مختلط (mixed bed ) مصارف هستهاي طراحي شده است. مراحل توليد اين رزين تحت فرايند كنترل شدهاي مناسب براي مصارف هستهاي و تبادل يون با يونهاي H+ / OH- انجام شده است. اين رزين قابليت احياء نداشته و براي توليد آب فوق خالص بدون هر گونه آلودگي و حداقل يونهاي محلول كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN150 Resin

 

AMBERLITE IRN170 Resin (رزين بستر مختلط براي مصارف هستهاي)

اين رزين بستر مختلط (mixed bed ) براي كاربردهاي هستهاي بدون قابليت احيا طراحي شده است. كه تركيب رزينهاي AMBERLITE IRN99 براي تبادل كاتيونها و AMBERLITE IRN78 براي تبادل آنيونها ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژیAMBERLITE™ IRN170 Resin

 

AMBERLITE IRN77 Resin (رزين كاتيوني اسيدي قوي با كاربرد هستهاي)

اين رزين كاتيوني اسيدي قوي براي تبادل كاتيون در فرم هيدروژن استفاده مي شود. اين رزين تحت سختگيرانهترين استانداردها براي كاربرد هستهاي توليد شده و حداقل 99% از ظرفيت كاتيوني آن مربوط به هيدروژن ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN77 Resin

 

AMBERLITE IRN99 Resin (رزين كاتيوني ظرفيت بالا براي كاربردهاي هستهاي و نيروگاهي)

اين رزين اسيدي قوي با بهرهگيري از تركيب دو خصوصيت ويژه ظرفيت بالا و پايداري اكسيد شوندگي، سطح جديدي از كارايي را در كاربردهاي هسته به وجود آورده است. اين رزين در تصفيه نهايي آب حاصل از آب شيرين كنهاي BWRO و SWRO توانايي كاهش سولفات را تا پايينترين مقدارممكن دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN99 Resin

 

DOWEX MONOSPHERE 650C (H) Resin  ( رزين كاتيوني اسيدي قوي براي مصارف نمكزدايي و تصفيه نهايي در بسترهاي مختلط)

اين رزين براي استفاده در بسترهاي مختلط طراحي شده است و كاربرد بسيار زيادي دركاهش املاح آب حاصل از آب شيرينكنهاي BWRO و SWRO دارد. استفاده همزمان اين رزين با رزين آنيوني DOWEX MONOSPHERE 550A (OH) به دليل قابليت جداسازي بسيار خوب اين دو رزين توصيه مي شود.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 650C (H) Resin

 

DOWEX MONOSPHERE 550A (OH) (رزين آنيوني پايه قوي براي مصارف نمكزدايي و تصفيه نهايي در بسترهاي مختلط)

اين رزين با رنگ روشن در كاربردهاي بستر مختلط استفاده شده و به راحتي از رزين كاتيوني DOWEX MONOSPHERE 650 C (H) متمايز ميشود. و براي polishing آب condensate نيروگاهها كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 550A OH

 

AMBERLITE IRA 743 (رزين chelating)

اين رزين به طور خاص براي حذف اسيدبوريك ، بورات از آب طراحي شده است. قابليت حذف گزينشي اسيدبوريك در غلظتهاي پايين، ويژگي ممتاز اين رزين ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRA 743

 

AMBERJET 2000 H (رزين بستر مختلط كاتيوني اسيدي )

اين رزين براي كاربرد در بسترهاي مختلط (mixed bed ) جهت مصارف polishing با كيفيت خلوص بالا در خروجي و طول عمر بالاي رزين طراحي شده است. كارايي این رزينها در شدت جريان های بالا و افت فشارهاي زیاد كه به طور معمول در polish میعانات اتفاق می افتد، ميباشد. سايز يكنواخت ذرات در اين نوع رزين امكان جداسازي بسيار بالايي را در فرايند شستشوي معكوس در زمان استفاده در بسترهاي مختلط فراهم ميسازد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 2000 H

 

AMBERLITE IRN 9652 ( رزين كاتيوني اسيدي قوي براي مصارف هستهاي )

اين رزين هاي كاتيوني اسيدي قوي بواسطهي شبكههاي ماتريسي پلي استایرنی با منافذ درشت ، قابليت جداسازي آلايندههاي كاتيوني و راديو ایزوتوپ ها را از انواع جريانهاي حاصل از فرايندهاي هستهاي داراست.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE® IRN9652

 

AMBERJET UP1400 (رزين كاتيوني جهت مصرف در صنايع نيمه- رساناها)

اين نوع رزينهای كاتيوني اسيدي قوي با ساختاري يكنواخت به صورت ژل جهت توليد آب فوق خالص در صنايع نيمه رسانا در بسترهاي مختلط اوليه و polishing ( به صورت قابل احياء و غير قابل احياء جهت يه حداقل رساندن نشتي در سيستم) كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP1400

 

AMBERJET UP4000 (رزين آنيوني جهت مصرف در صنايع نيمه-رسانا)

اين نوع رزينهای آنيوني بازي قوي با ساختاري يكنواخت به صورت ژل جهت توليد آب فوق خالص در صنايع نيمه رسانا و در بسترهاي مختلط اوليه و polishing (به صورت قابل احياء جهت به حداقل رساندن در سيستم) كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP4000

 

AMBERLITE IRN 9687 (رزين ليتيومي بستر مختلط براي مصارف هستهاي )

اين نوع رزين مخلوطي از رزينهاي كاتيوني اسيدي قوي و آنيوني بازي قوي (در تعادل يوني) جهت كاربرد در بسترهاي مختلط در صنايع هستهاي ميباشد كه رزينهاي كاتيوني آن توسط ليتيوم 7 با خلوص بالاي 9/99 درصد  ايزوتوپي بارگذاري شده است. اين نوع رزين در تنظيم ميزان بورون (Boron ) و ليتيوم (Lithium) در نيروگاه ها (كنترل تركيب شيميايي و حجمی در راكتورها) كاربرد دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9687

 

AMBERLITE IRN 9882 ( رزين بستر مختلط جهت مصرف هستهاي)

اين نوع رزين مخلوطي از رزينهاي كاتيوني اسيدي قوي و آنيوني بازي قوي ميباشد كه در صنايع هستهاي كاربرد دارد. اين رزينها بواسطه شبكهاي ماتريسي پلي استايرينی با منافذ درشت داراي ثبات فيزيكي بالايي ميباشند. و جهت تصفيهي شدت جريانهاي زياد با سرعت بالاي m/hr 50 مناسب ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9882

 

AMBERJET UP 6040 ( رزينهاي بستر مختلط تصفيه نهايي در صنايع نيمه-رساناها)

اين رزينها كه جهت استفاده در بسترهاي مختلط در مرحلهي نهايي polishing آب و در جهت توليد آب با بالاترين درجه خلوص در صنايع نيمه- رساناها طراحي شدهاند، از مخلوطي از رزينهاي اسيدي و بازي قوي با ظرفيت بالا و به صورت ژل با قابليت اختلاط بالا قابل تأمين ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP6040

 

AMBERJET UP 6150 (رزين بستر مختلط جهت polishing با خلوص بالا)

اين رزين مخلوطي از رزينهاي آنيوني و كاتيوني جهت تأمين آب با خلوص بالا پس از سيستم اسمز معكوس به كار برده ميشود. از اين رزينها ميتوان در توليد آب فوق خالص جهت استفاده در صنایعی نظیر صنايع الكترونيك و نيمه رساناها و ... نيز استفاده نمود. اين رزينها قابليت توليد آب با خلوص بالا با حداقل ميزان آب مصرفي جهت شستشو را دارا ميباشند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ UP6150

 

AMBERJET IRN 9766 (رزين آنيوني بازي قوي جهت مصارف صنايع هستهاي )

اين نوع رزينهاي آنيوني جهت مصرف در صنايع هستهاي بدليل مشخصات ساختاري ويژهاي كه دارند جهت استفاده در حذف ظرفيت بالایي از محصولات كلوئيدي بخصوص نقره كاربرد دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN9766

 

AMBERJET 1600 H Resin (رزين كاتيوني جهت مصارف صنعتي در توليد انرژي)

اين رزينهاي كاتيوني اسيدي قوي با ساختاري يكسان وبه صورت ژل و با كارايي بسيار بالا بدليل برخوردار بودن از ظرفيت و ثبات بالا جهت استفاده در بسترهاي مختلط قابل تفكيك در ظرفيتهاي بالا و طول عمر بالا طراحي شده اند. اين رزينها به علت ساختار و مشخصات ویژه خود، جهت استفاده در polishing ميعانات در صنايع هستهاي ، نيروگاههاي توليد برق از سوختهاي فسیلی مناسب ميباشند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET 1600 H Resin

 

AMBERJET 9000 OH POROUS Strong Base Anion Exchange Resin(رزين آنيوني بازي قوي جهت مصرف در صنايع توليد انرژي)

اين رزينها با ساختار يكنواخت و منافذ درشت، جهت استفاده در بسترهاي مختلط قابل احيا در سيستمهاي polishing ميعانات طراحي شده است و بدليل مشخصات متمايز و ويژه اين رزين جهت استفاده در بسترهاي عميق در صنايع هستهاي ، فسیلی و نيروگاهي بسيار مناسب ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERJET™ 9000 OH Macroporous Strong Base Anion Exchange Resin

 

AMBERLITE IRN 317 Resin (رزين فرم Li/OH بستر مختلط جهت مصرف درصنايع هستهاي)

اين رزين مخلوطي از رزين كاتيوني اسيدي قوي (Li) و رزين آنيوني بازي قوي (OH) ميباشد و جهت استفاده در سيستمهاي كنترل حجم و تركيب شيميايي (CVCS) در راكتورهاي تحت فشار (PWR) به منظور افزايش كارايي سیستم با طول عمر بالا طراحي شده است. همچنين جهت استفاده در سيستمهاي خنك ساز راكتورهاي اوليه سيستمهاي PWR كارايي دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی AMBERLITE™ IRN317 Resin

 

DOWEX MONOSPHERE 600 BB (رزين خنثي بستر مختلط حذف مواد معدني و polishing ميعانات در صنايع تولید انرژي)

اين رزينهاي خنثي به عنوان يك رزين غير عامل جهت افزايش كارايي فرآیند جداسازي در بسترهاي مختلط در زمان احياي سيستم، كاربرد دارد. چگالي اين ذرات مابين دانسیته ی رزينهاي كاتيوني و آنيوني ميباشد و همين قابليت، امكان ايجاد يك فضاي خنثي ميان رزينهاي كاتيوني و آنيوني را در فرايند شستشوي معكوس فراهم ميسازد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع تولید انرژی DOWEX™ MONOSPHERE™ 600BB Inert Resin

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر