فران - رزین های صنایع بهداشتی

رزین های صنایع بهداشتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزین های صنایع بهداشتی:

 

AMBERLITE FPA 98 CL Resin (رزين بستر آنيوني قوي)

اين رزين براي جداسازي رنگ از سیروپ های مايع آب ميوه طراحي شده است. اين روش رنگ زدايي بسيار موثرتر و اقتصادي تر از روشهاي كربن و بور ميباشد. تركيب اين رزين با رزين AMBERLITE FPA 90 CL براي جداسازي رنگ پسابهاي كم رنگ بسیار موثر ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتیAMBERLITE™ FPA98 Cl Resin

 

رزين AMBERLITE XAD 7 HP

اين رزين يك جاذب پليمري ميباشد كه به صورت دانههاي سفيد حل نشدني تهيه شده از اين رزين آكرليك چربي دار غير يوني، خاصيت جاذب بودن خود را از ساختار مشبك ماکرو ميگيرد. علاوه بر طبيعت چربي دار خود، ميتواند تركيبات غير قطبي از  سيستمهاي آب دار و تركيبات قطبي از محلولهاي غير قطبي را جذب كند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ XAD7HP

 

رزين AMBERLITE XAD 1600 N

این رزين در جايي به كار ميرود كه قصد جداسازي دو يا چند گونهي شبيه به هم مورد نياز باشد. اين رزين به صورت ذرات سفيد حل نشدني و با فرم كاملاً مرطوب و به صورت جاذب پليمري تهيه شده است. اين رزينها در محيطهاي مرطوب و حلال از لحاظ ظاهري و دمايي بسيار پايدار ميباشند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ XAD™1600N

 

رزين AMBERLITE CG 50 Type1

اين رزين به صورت پودر اسيدي ضعيف متاکریلیک ميباشد. تمركز اصلي اين رزین بر روي گروههاي كربوكسيليك و جايي كه براي تبادل يوني استفاده ميشوند است، اصول كاري اين رزين براي احيا، جداسازي و خالص سازي تركيبات فعال دارويي از جمله ويتامينها، آنتي بيوتيكها و ... ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE® CG50 Type 1

 

رزين AMBERLITE XAD 16 HP N

اين رزين به صورت ذرات سفيد حل نشدني و به عنوان جاذب پليمر يك ميباشند. اين رزين براي كاربردهاي با خلوص بالا طراحي شدهاند. اين رزين يك رزين غير يوني، پليمر پلي استر ميباشد كه با ساختار متخلخل مشبك خود، توزيع سايز ذرات را كنترل ميكند. اين رزين بسيار مقاومت فيزيكالي و دمايي بالايي دارد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ XAD™16HP N

 

رزين AMBERLITE XAD 16 N

اين رزين به صورت دانههاي سفيد حل نشدني و به عنوان جاذب پليمري تهيه شده است. اين رزين غير يوني پليمري به دليل ساختار مشبك ماكروي خود بسيار مناسب براي جاذب بودن ميباشد. اين رزين براي جذب ترين مولكولهاي هايدروفوبيك از محلول قطبي و تركيبات ازگانيك فرار از سيستمهاي بخار طراي شده است.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ XAD™16N

 

رزين AMBERLITE FPC 3500

اين رزين به صورت رزين تبادل يوني كاتيوني و به فرم كروي سفيد ميباشد. اين رزين به صورت هيدروژن و يا عاري از اسيد ميباشد كه به راحتي با تركيب سديم هيدروكسيد به صورت سديم در ميآيد. در شكل سديم اين رزين به راحتي ميتواند عكس العمل خوبي در برابر ذرات نمك اسيد ضعيف نشان دهد. به دليل يونهاي انتخابي هيدروژن، همه كاتيونهاي جذب شده به راحتي در كنار اسيد رقيق ميتوانند كارهايي %100 خود را به دست آورند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ FPC3500

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی DOWEX™ Fine Mesh Spherical Ion Exchange Resins

 

رزين AMBERLITE IRP 64

اين رزين به صورت پودر خشك كاتيوني اسيد ضعيف هيدروژن فرم حل نشدني ميباشد. اين رزين بسيار مناسب براي كاربردهاي داروسازي ميباشد. همچنين براي گرفتن ؟ نامطبوع بعضي از داروهاي خاص به كار ميرود. برخي از كاربردهاي اصلي آن به صورت زير ميباشد:

  • پايدار سازي ويتامين B12
  • جلوگيري از انتشار نيكوتين

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ IRP64 Pharmaceutical Grade Cation Exchange Resin

 

رزين AMBERLITE IRP69

اين رزين به صورت پودر خشك كاتيوني اسيد ضعيف هيدروژن فرم حل نشدني ميباشد. اين رزين بسيار مناسب براي صنايع دارويي مخصوصاً ذرات فعال و داروهاي كاتيوني ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERLITE™ IRP69 Pharmaceutical Grade Cation Exchange Resin

 

رزين AMBERCHROM CG 71

اين رزين پلي مريك بسيار مناسب  براي جذب و نگهداري مايعات رنگي ميباشد. اين  مواد براي كارهاي آزمايشگاهي و خالص سازي پروتئين، آمينو اسيدها، نوکلیک اسيدها و آنتي بيوتيكها طراحي شدهاند. اين رزين يك رزين چرب حل نشدني ميباشد كه سطح زياد، اندازه مناسب و توزيع يك پارچه آن، آن را بسيار مناسب براي جداسازي آمينو اسيدها ميكند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERCHROM CG71
 

رزين AMBERCHROM CG161

اين رزين پلي مریک بسيار مناسب براي جذب و نگه داري مايعات رنگي ميباشد.  اين مواد براي كارهاي آزمايشگاهي  و خالص سازي پروتئين، آمينو اسيدها، نوکلیک اسيدها و آنتي بيوتيكها طراحي شده از اين رزين يك رزين پلي استري حل نشدني می باشد كه به دليل سطح زياد، اندازه مناسب و توزيع يكپارچه بسيار مناسب براي جدا سازي آمينو اسيدها ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERCHROM CG161

 

رزين AMBERCHROM CG300

اين رزين پلي هر يك بسيار مناسب براي جذب و نگه داري مايعات رنگي ميباشد.  اين مواد براي كارهاي آزمايشگاهي  و خالص سازي پروتئين، آمينو اسيدها، نوکلیک اسيدها و آنتي بيوتيكها طراحي شده از اين رزين يك رزين پلي استري حل نشدني می باشد كه به دليل سطح زياد، اندازه مناسب و توزيع يكپارچه بسيار مناسب براي جدا سازي آمينو اسيدها ميباشد.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERCHROM CG300

 

رزين AMBERCHROM XT 20

اين رزين پلي استري حل نشدني كاربردهاي بسياري در صنايع دارويي از جمله جداسازي پروتئينها، آمينو اسيدها و اسيد نوکلیک دارد. اينها هم از لحاظ اقتصادي و هم تكنيكالي بسيار جايگزين خوبي براي RPC سيليكاها هستند. اين رزينها در سايزهاي 20 و 30 ميكرون در شكل رزين خشك وجود دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERCHROM XT20

 

رزين AMBERCHROM XT30

اين رزين پلي استري حل نشدني كاربردهاي بسياري در صنايع دارويي از جمله جداسازي پروتئينها، آمينو اسيدها و اسيد نوکلیکدارد. اينها هم از لحاظ اقتصادي و هم تكنيكالي بسيار جايگزين خوبي براي RPC سيليكاها هستند. اين رزينها در سايزهاي 20 و 30 ميكرون در شكل رزين خشك وجود دارند.

دانلود کاتالوگ:رزین صنایع بهداشتی AMBERCHROM XT30

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر