فران - تامین مواد شیمیایی

تامین مواد شیمیایی

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت:

آنتي اسكالانت از خانوادهي مواد شيميايي هستند كه براي جلوگيري از تشكيل كريستال نمك معدني طراحي ميشوند. اكثر آنتي اسكالانتها از پليمرهاي ارگانيك ساخت انسان ميباشند. (پلي اكريليك اسيد، کربکسیلیک اسيد، پلي ماكيك اسيد، پلي فسفات، پليمر آنيوني و غيره...) وزن مولكولي اين پليمرها ما بين  .../2 نت .../15 دالتون ميباشد.

تكنولوژي آنتي اسكالانت براي سيستم RO ، از مواد شيميايي مورد استفاده در خنك كنندهها و يا بويلر آب نشئت گرفته است. تعداد تنوع زياد آنتي اسكالانت ها باعث تنوع در نتايج و كارآيي آن ها شده است. موارد ايمني زيادي در موقع استفاده از آنتي اسكالانتها به خصوص پلي آكرليك اسيد بايد لحاظ گردد. آن ها در حضور مقدار زياد آهن بسیار مستعد براي تشكيل رسوب و گرفتگي در ممبرانها ميباشند. اين رسوب ها نياز به فشار ورودي مورد نياز را افزيش ميدهند اما به راحتي توسط شويندههاي PH پايين پاك ميشوند.

آنتي اسكالانت سديم هگزا متافسفات (SHMP ) در ابتدا بسيار مورد استفاده قرار ميگرفت ولي با گذشت زمان و توليد آنتي اسكالانتهاي گوناگون از محبوبيت آنها كاسته شد. SHMP محدوديتهاي بسيار زيادي دارد.

SHMP حفاظت كمي در مواقع تشكيل كلسيم کربنات دارد.

آنتي اسكالانتها، رشد ساختار كريستال نمك در سيستم RO را به تأخير مياندازد.

فاكتورهاي متفاوتي در سرعت رشد و تشكيل رسوبها وجود دارد. دماي پايين، ميزان تشكيل مواد رسوبي را كاهش ميدهد. ميزان تشكيل اين مواردهاي نمكي رسوبي با افزايش ميزان TDS افزايش مييابند.

مواد اسكالانتهاي مرسوم:

  • كلسيم كربنات (CaCO3 )

  • كلسيم سولفات (CaSO4

  • استرانتيوم سولفات (SrSO4)

  • باريوم سولفات (BaSO4)  

مواد اسكالانت غير مرسوم:

  • كلسيوم فسفات (CaPO4)

  • كلسيوم فلورايد (CaF2 )       

ميزان تزريق مواد آنتي اسكالانت بسيار مهم ميباشد. تزريق كم اين مواد موجب گرفتگي و فولينگ ميشود و تزريق بيش از حد آن، موجب عدم كارآيي در ممبرانها در مقابل تشكيل فولينگ ميشود.

بسيار مهم است كه آنتي اسكالانتها در هنگام خاموش بودن سيستم فلاش شوند زيرا آنها ميتوانند در ممبرانها ته نشين شوند و خود موجب فولينگ شوند.

زماني كه آب تغذيه سيستم RO منبع آب فلاشينگ است، تزريق مواد آنتي اسكالانت در فشارهاي پايين بايد متوقف شود.

 

  طراحي سيستم تزريق آنتي اسكالانت در ورودي RO قبل از تزريق به سيستم RO نياز به ميكسينگ و مخلوط شدن دارد. استفاده از ميكسرهاي ثابت يكي از راههاي موثر ميباشد.

اكثر سيستمهاي RO قبل از ورودي كارتريج فيلتر RO نقطهي تزريق دارند كه وابسته به زمان عمر كارتريج فيلتر و ميزان تلاطم پمپ آب ورودي ميباشد كه اين پارامترها بر روي سيستم ميكسرها تاثير ميگذارند.

بسيار توصيه ميشود كه اگر براي كاهش PH در سيستم اسيد تزريق ميشود، اين اسيدها در بالادست و قبل از نقطهي تزريق آنتي اسكالانتها، تزريق گردند، حضور اين اسيدها ميتواند بر روي كارآمدي آنتي اسكالانتها تاثير منفي بگذارد. پمپ تزريق آنتي اسكالانت بايد طوري تنظيم گردد كه فركانس تزريق را ماكسيمم كند. كمترين فركانس پيشنهادي هر پنج ثانيه يكبار ميباشد. ميزان نرمال تزريق آنتي اسكالانت بين 2 تا 5 ppm ميباشد.

براي بدست آوردن فركانس منطقي پمپ تزريق، رقيق سازي آنتي اسكالانت توصيه ميگردد.

آنتي اسكالانتها به دو صورت پودر و مايع وجود دارند. آب مورد استفاده براي رقيق سازي بايد از هرگونه سختي عاري باشد و ترجيحاً در حد كيفيت آب خروجي از RO باشد. آنتي اسكالانت رقيق شده خود ميتواند با توجه به ميزان غلظت و دماي اتاق دچار فولينگ گردد. زمان ماند توصيه شده براي محلول رقيق شده 7 الي 10 روز ميباشد. معمولاً محلول رقيق نشده آنتي اسكالانت دچار فولينگ بيولوژيكي نميشود.

معيار مهم ديگر در انتخاب آنتي اسكالانت، ميزان سازگاري اين مواد با ممبرانهاي به كار رفته در سيستم RO ميباشد. استفاده مواد شيميايي ناسازگار موجب آسيب به ممبران و همچنين تشكيل فولينگ ميشود.

 بخش‌های دیگر